Εξοικονομώ-Επιχειρώ
Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων!

Τι είναι το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”;

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στα πλαίσια του προγράμματος, ενισχύονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:

 1. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ.
 2. Μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ
 3. Μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών λιγότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών & τουρισμού, πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Κλάδος Τουρισμού

Προϋπολογισμός εργασιών

Από 50.000€
έως 500.000€

Προαιρετικό δάνειο

Προαιρετικό
δάνειο

ΦΠΑ

Δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη

Κάλυψη δαπάνης συμβούλου έργου

Κάλυψη δαπάνης
συμβούλου έργου

Κλάδος Εμπορίου & Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός εργασιών

Έως
100.000€

Προαιρετικό δάνειο

Προαιρετικό
δάνειο

ΦΠΑ

Δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη

Κάλυψη δαπάνης συμβούλου έργου

Κάλυψη δαπάνης
συμβούλου έργου

Κάντε εγγραφή τώρα και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”

Ποσοστά Επιδότησης ανά Τύπο Επιχείρησης

Τα ποσοστά επιδότησης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» φτάνουν έως και το 50% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Τύπος επιχείρησης
Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 (Άρθρο 38))
Υποστηρικτικές δαπάνες
Μεσαίες
40%
40%
Μικρές & πολύ Μικρές
50%

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1. Φωτισμός LED.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με νέους Λαμπτήρες Τεχνολογίας Led

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ZNX.

Διαβάστε περισσότερα στον Αναλυτικό Οδηγό:

Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης στο “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”

– Mε λήψη δανείου –

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το Σύμβουλο Έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος, επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο Ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα . Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις κατόπιν κλήρωσης της πολεοδομίας, ορίζεται ενεργειακός επιθεωρητής για την αυτοψία των παρεμβάσεων και την έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

– Χωρίς λήψη δανείου –

Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το σύμβουλο έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

Ο Ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται), πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις κατόπιν κλήρωσης της πολεοδομίας, ορίζεται ενεργειακός επιθεωρητής για την αυτοψία των παρεμβάσεων και την έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!

Η εμπειρία μας από την διεξαγωγή του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες, εγγυάται την εξειδίκευση  μας σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώντας για εσάς πολύτιμο χρόνο και χρήμα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ».


  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  - Τα πεδία με ( * ) είναι υποχρεωτικά.

  ΟΝΟΜΑ: *

  E-MAIL: *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

  ΚΙΝΗΤΟ: *

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ: *

  ΜΗΝΥΜΑ:

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: